Ἐπίσκεψις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα (05/01/2016)

Tuesday, 05 January 2016 14:24